วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ย. 2563
จ้างเหมาคนงานทั่วไป (จ้างบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์) จำนวน ๑ อัตรา กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างเหมาเอกชนดูแลบำรุงรักษาสภาพภูมิทัศน์บริเวณสามแยกบ้านทรายขาว บริเวณสี่แยกตลาดมาบชิง และบริเวณพื้นที่ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างเหมาคนงานทั่วไป (จ้างบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์) จำนวน ๑ อัตรา กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่เก็บพัสดุของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างเหมาสถานที่สำหรับกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ยี่ห้อ Brother รุ่น FAX- ๒๘๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาจุดบ้านนายวีระ ศิริรัตน์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง