วันที่
ชื่อเรื่อง
7  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล (Para Cape Seal) สายบ้านนายเล็ก - ห้วยหวายแดง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างตรวจเช็คและซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ central air หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๖-๐๐๒๓ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ตามโครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบตามทางแยกในตำบลเขาขาว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
ซื้อวัคซีนป้องกันเเละควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
จ้างจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๘-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลจุดที่ดินบ้านนางสมศรี ปรีดาศักดิ์ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนสายพรุนา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(วัสดุประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง