วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
เครื่องสูบน้ำแบบซับเมิร์สซิเบิ้ล ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 5 ชุด
11  มี.ค. 2563
จ้างโครงการเปลี่ยนหอถังจุดบ้านนายสมคิด จูดเดช หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนอกไร่ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายซอยเขาตาว - ป่ายาง หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ จุดบ้านนายโชคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้าน นายสหัส รัฐกุล หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๘-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ จุดสนามกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง