วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร ตามโครงการเพาะชำกล้าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล (Para Cape Seal) ซอยบ้านลุงสวัสดิ์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา - แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Para Aspaitic Concrete) สายวัดพันธวาราม - สี่แยกบ้านผู้ช่วยน้อย หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบริการตรวจเช็คระบบเกียร์รถยนต์ส่วนกลาง (รถกระเช้าไฟฟ้าหมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๑๗๖๓ นครศรีธรรมราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน 50 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายแพรกแดง - บ้านนายบรรยาย ทองเหลือ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงท่อลอดถนนจุดบ้านนายชำนาญ พันธ์เสงี่ยม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
เช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะเก้าอี้พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในเต็นท์และตกแต่ง ๗ วัน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตูทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง