วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายบ้านนายเลี่ยม หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ3660 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านลุงยูร หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ ๔ ลิ้นชัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำหน้ากากอนามัยผ้า ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง