วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จุดสามแยกหน่วย ๘ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการตามรอยพ่อ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการตามรอยพ่อ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างที่ปรึกษาสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างทำบัตรแสดงตนพร้อมสายคล้องบัตรให้แก่ผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สังกัด อบต.เขาขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุยางนอกรถยนต์พร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กธ ๖๐๒๔ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายซอยเขื่อน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายแยกนายสมปอง รักบรรจง หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 12 ตำบลเขาขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง