องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
 


โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้สูงวัยสู่คนรุ่นใหม่ตำบลเขาขาว


ฝ่ายสวัสดิการสังคม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของภูมิปัญญาของทุกท้องถิ่น เพราะภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสิ่งที่บ่งบอกความเป็นพื้นถิ่นนั้นๆและเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงวัยได้ทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆ เพื่อลดช่องว่างระหว่างวัยให้เกิดการเรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นและเกิดความรักความเข้าใจระหว่างผู้สูงวัยและเด็กที่เข้าร่วมโครงการ

2019-08-26
2019-07-25
2019-03-18
2018-08-10
2018-07-26
2018-07-20
2018-03-29
2018-03-18
2018-02-19
2018-01-08