องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
 

 

 


  โครงการวันเกษตรตำบลเขาขาว ประจำปี 2562
   

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ได้จัดโครงการงานเกษตรตำบลเขาขาว ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม พ.ศ.2562&...

  โครงการปล่อยพันธ์ปลาในแหล่งน้ำสาธารณะและแหล่งน้ำธร...
   

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ได้จัดทำโครงการปล่อยพันธ์ปลาในแหล่งน้ำสาธารณะและแหล่งน้ำธรรมชาติ ...

  การจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562
   

ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมเนื่องใน  “วันท้องถิ่...

  โครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำ
   

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ได้จัดทำโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เนื่องใ...

 

 
พระราชาผู้ทรงธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2552
Updated 05-14-2020