องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จัหวัดนครศรีธรรมราช:www.khaokhaow.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2552

กองคลัง


นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 
  นางสาวสุภาพร รัตนคช  
  หัวหน้าฝ่ายการเงิน  


นายอัครา  อมรเดโช นางสาวปัทมวรรณ  ถาวร นางสาวปฤษนีย์ณ์ชส์ ถาวรพันธ์ 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ นักวิชาการการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ
 
(ว่าง)   นางสาวสิรินาถ  หนูเรือง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   เจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวนภัสนัน  บุษบา
นายสุชาติ นาคแท้ นางสาวศิริรัตน์ ดำจันทร์
ผู้ช่วยพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ น.ส.ดวงเดือน เรืองทองเมือง น.ส.สุภาพร เทพรัตน์ นางศิริพร  ช่วยเสนาะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานที่พัสดุ

 
นางสาวเกศดา แก้วคำ   นายธีระพล วงศิลป์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   คนงานทั่วไป