องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2552
Updated 05-14-2020

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป
              ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตก ห่างจากตัวอำเภอทุ่งสงไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 20 กิโลเมตร ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2537 มีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.แก้วแสน อ.นาบอน, ต.นาโพธิ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.นาโพธิ์ ต.ควนกรด
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.กรุงหยัน
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บางขัน ต.นาไม้ไผ่
 
เนื้อที่
              องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว มีเนื้อที่ประมาณ 87.91 ตาราง-กิโลเมตร หรือประมาณ 54,944 ไร่
 
ภูมิประเทศ
              ลักษณะภูมิประเทศทางด้านทิศตะวันตกของตำบล ซึ่งเป็นแนวเขตติดต่อของอำเภอทุ่งสง กับอำเภอบางขัน และอำเภอทุ่งใหญ่ จะมีภูเขาหลายลูก เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำ ลำธารหลายสาย และลักษณะของพื้นที่จะลาดเท ลงมาทางทิศตะวันออกเรื่อย ๆ จนสุดแนวเขตของตำบล พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล
 
ลักษณะดินของตำบล
              สภาพดินของตำบลเขาขาว พื้นที่เป็นควนเขาเนิน ซึ่งดินบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์มาก เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชทุกชนิด ส่วนที่ราบความสมบูรณ์ของดิน ปานกลาง เหมาะแก่การปลูกยางพารา ไม้ผลยืนต้น พืชไร่ พืชผัก ฯลฯ
 
การประกอบอาชีพและรายได้
              ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา สวนผลไม้ พืชผัก เลี้ยงสัตว์ ค้าขายและ
รับจ้างทั่วไป ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตรประมาณ 80 % มีอาชีพค้าขาย รับจ้าง ทำธุรกิจส่วนตัว และรับราชการประมาณ 20 %
 
การแบ่งเขตการปกครอง
              ตำบลเขาขาวแบ่งเขต การปกครองออกเป็นหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวทั้งหมด