องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จัหวัดนครศรีธรรมราช:www.khaokhaow.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2552

สภาพทางสังคม


 
 เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล :
ตำบลเขาขาวมีเส้นทางการคมนาคมที่สำคัญคือ
- ตำบลเขาขาวมีถนนลาดยางเชื่อมต่ออำเภอ 1 สาย แต่ถนนส่วนใหญ่ภายในหมู่บ้านเป็นถนนลูกรังไม่ได้มาตรฐาน

 สภาพพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค
1. ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง 
2. ไฟฟ้าใช้ 90%
3. ลำน้ำ ลำห้วย 7 สาย
4. บึง หนองและอื่นๆ 14 แห่ง 
5. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- ฝาย 1สาย 
- บ่อน้ำตื้น 23 สาย
- บ่อโยก 26 สาย
- สระน้ำ 7 สาย