องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2552
Updated 05-14-2020

สมาชิกสภา อบต.


นายดำรงค์  อุ่นศร 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายบรรจงกิจ  บุญโชติ  
นายไพรัช  พยาบาล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นางจตุพร  จันทร์เทพ 
นายเดโช  ชิตรัตน์ 
นายเกรียงศักดิ์  สุขช่วง 
นายสุนทร  คารมดี 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
นางสาวพิสมัย  สีใส 
นางวิภู  พรหมรักษา 
นายนนฑิพัฒน์  ปานกล่อม 
นายดำรงค์  อุ่นศร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
นายบรรจงกิจ  บุญโชติ 
นายสายัน  สุวรรณสังข์ 
นายสุชาติ  คงหอม 
นายปรีชา  ทองอร่าม 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6นายเกรียงไกร  หนูนวล 
นายสุธา  ทองแผน 
นายสมพงษ์  ปั้นคง 
นายวิรัตน์  บุญมา 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
นายจำรัส  สวัสดี 
นายสมโชค  คงทอง 
นางเสาวภา  รัตนบุรี 
นายฤทธิ์  จิตรา 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
       
นางสาวปัณยาลักษณ์  หมื่นใจ 
นางสาวละออง  แก้วเก้า 
นายสุริยันต์  ยิ้มสุด 
นายคัมภีร์  ชุมขุน 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12