องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จัหวัดนครศรีธรรมราช:www.khaokhaow.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2552

สมาชิกสภา อบต.


นายดำรงค์  อุ่นศร 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายบรรจงกิจ  บุญโชติ  
นายไพรัช  พยาบาล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นางจตุพร  จันทร์เทพ 
นายเดโช  ชิตรัตน์ 
นายเกรียงศักดิ์  สุขช่วง 
นายสุนทร  คารมดี 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
นางสาวพิสมัย  สีใส 
นางวิภู  พรหมรักษา 
นายนนฑิพัฒน์  ปานกล่อม 
นายดำรงค์  อุ่นศร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
นายบรรจงกิจ  บุญโชติ 
นายสายัน  สุวรรณสังข์ 
นายสุชาติ  คงหอม 
นายปรีชา  ทองอร่าม 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6นายเกรียงไกร  หนูนวล 
นายสุธา  ทองแผน 
นายสมพงษ์  ปั้นคง 
นายวิรัตน์  บุญมา 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
นายจำรัส  สวัสดี 
นายสมโชค  คงทอง 
นางเสาวภา  รัตนบุรี 
นายฤทธิ์  จิตรา 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
       
นางสาวปัณยาลักษณ์  หมื่นใจ 
นางสาวละออง  แก้วเก้า 
นายสุริยันต์  ยิ้มสุด 
นายคัมภีร์  ชุมขุน 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12