องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2552
Updated 05-14-2020

คณะผู้บริหาร


นายเกษม  สังข์แก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


นายบุญธรรม   หนูภัยยันต์
นายวิรัช  มะลิแก้ว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นางวจินา  หนูแก้ว
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล