องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จัหวัดนครศรีธรรมราช:www.khaokhaow.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2552

หัวหน้าส่วนราชการ

 หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

 

 
นายไพรัช  พยาบาล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

นายสมชาย  ทองคำชุม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
นายศักดา  รัตนบุรี
นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์
นายองอาจ  ไหมละเอียด
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง

นางอรเพ็ญ  อักษรนำ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา