องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จัหวัดนครศรีธรรมราช:www.khaokhaow.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2552

กองการศึกษา


 
นางอรเพ็ญ  อักษรนำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

 


 
 
นายชัยยันต์  เจ้ยทอง
 
    นักวิชาการศึกษา
รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
 


         นางกนกวรรณ หนูนั่น
นายชัยยันต์  เจ้ยทอง
นางสาวอริสา  สุขทอง
เจ้าพนักงานธุรการ 
นักวิชาการศึกษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
   
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับนายเหลียว


 
(ว่าง)
 
 
ครูผู้ดูและเด็ก รักษาการแทน
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 บ้านทับนายเหลียว
 
 
 


นางอุมาพร  จักรหวัด 

นางปิยะนุช  บุญประสิทธิ์
นางผกาทิพย์  หนูสม 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
ศพด. บ้านทับนายเหลียว  ศพด. บ้านทับนายเหลียว  ศพด. บ้านทับนายเหลียว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสส้าน

 

 
นางสาววิลัยลักษณ์  มาเต
 
 
 
ครูผู้ดูและเด็ก รักษาการแทน
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 บ้านไสส้าน
 
 
 


 

 

นางณัฐพร  จันทร์ทอง

 

นางสาวชลิตา  หนูภัยยันต์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด. บ้านไสส้าน   ศพด. บ้านไสส้าน
     
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพัฒนาเด็กเล็กสวนสมเด็จย่า ๙๐


 
นางสาวทัศนียา  เกลี้ยงมณี
 
 
 
ครูผู้ดูและเด็ก รักษาการแทน
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 สวนสมเด็จย่า 90
 
 

 
(ว่าง)

นายเฉลิมพล  เรืองคง

 นางอุดมพร  เรืองคง
 ครูผู้ดูแลเด็ก                     ครูผู้ดูแลเด็ก   ครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด. สวนสมเด็จย่า 90
ศพด. สวนสมเด็จย่า 90 ศพด. สวนสมเด็จย่า 90
     
 

 

 
 นางสาวมณี  จรเอียด

นางสาวสุคนธ์ทิพ  ไหมแก้ว

 นางบุษบา  ยอดประสิทธิ์
ครูผู้ดูแลเด็ก                    ครูผู้ดูแลเด็ก  ครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด. สวนสมเด็จย่า 90 ศพด. สวนสมเด็จย่า 90 ศพด. สวนสมเด็จย่า 90
     
 นางรจนา  สิทธิบูรณะกุล

 

 นางสาวกนกพิชญ์ จรเอียด 
  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
 
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด. สวนสมเด็จย่า 90   ศพด. สวนสมเด็จย่า 90
       นายสมศักดิ์  คงพันธ์  
  นางสาววรารัตน์  สังข์แก้ว
ยาม   นักการภารโรง
ศพด. สวนสมเด็จย่า 90   ศพด. สวนสมเด็จย่า 90