องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
 


โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ปล่อยพันธ์ุปลาในแหล่งนำ้ธรรมชาติ/แหล่งนำ้สาธารณะ)


องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ได้โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุปลาในแหล่งนำ้ธรรมชาติ/แหล่งน้ำสาธารณะของหมู่ที่ 3 ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกรฎาคม 2561

2019-08-26
2019-07-25
2019-03-18
2018-08-10
2018-07-26
2018-07-20
2018-03-29
2018-03-18
2018-02-19
2018-01-08