องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
 


โครงการปล่อยพันธ์ปลาในแหล่งน้ำสาธารณะและแหล่งน้ำธรรมชาติ


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ได้จัดทำโครงการปล่อยพันธ์ปลาในแหล่งน้ำสาธารณะและแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธ์ปลาในแหล่งน้ำสาธารณะของหมู่ที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศีสินทรมหาวชิราลงกรฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10 และเพื่อการมีส่วนร่วมและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาขาว

2019-08-26
2019-07-25
2019-03-18
2018-08-10
2018-07-26
2018-07-20
2018-03-29
2018-03-18
2018-02-19
2018-01-08