องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนสมเด็จย่า 90 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว มีการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนสมเด็จย่า 90 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีวัถตุประสงค์ ดังนี้ 1 เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยครบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 2 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาของเด็กปฐมวัย 3.เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการยกระดับและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 4. เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีสนามเด็กเล็กที่เหมาะสมตามวัยและมีความปลอดภัย
2020-09-21
2019-08-26
2019-07-25
2019-03-18
2018-08-10
2018-07-26
2018-07-20
2018-03-29
2018-03-18
2018-02-19