องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต


การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561-2564

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561-2564  เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 69/2557 เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กำหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล  เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จึงได้จัดทำมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต พ.ศ. 2561-2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว และเพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต    เอกสารประกอบ การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561-2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 พ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.เขาขาว