องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
 


โครงการปล่อยพันธ์ปลาในแหล่งน้ำสาธารณะและแหล่งน้ำธรรมชาติ


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ได้จัดทำโครงการปล่อยพันธ์ปลาในแหล่งน้ำสาธารณะและแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธ์ปลาในแหล่งน้ำสาธารณะของหมู่ที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศีสินทรมหาวชิราลงกรฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10 และเพื่อการมีส่วนร่วมและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาขาว

2024-06-14
2024-05-24
2024-04-30
2024-04-02
2024-02-21
2023-12-22
2023-12-12
2023-08-25
2023-07-26
2023-03-18