องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
 

 


  กิจกรรมวันดินโลก ปี 2566
    “วันดินโลก” คือ วันที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ทั่วโลกเห็นความสำคัญของทรัพยากรดิน ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุ...
  กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรม...
   

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นายสุวิทย์ รัตนพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว พร้อมด้วย คณะผู้บริหา...

  โครงการปล่อยพันธ์ุปลาในแหล่งน้ำสาธารณะและแหล่งน้ำธ...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ได้ดำเนินการจัดทำโครงการปล่อยพันธ์ุปลาในแหล่งน้ำสาธารณะและแหล่งน้ำธรร...

  กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย
   

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมเนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2566 โดยกำหนดกิจก...

 

 
พระราชาผู้ทรงธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2552
Updated 05-14-2020