องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
 

 

 


  โครงการเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2...
   

โครงการเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570

  เดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตไม่รับของขวัญ
   

เดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตไม่รับของขวัญ

  จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564
   

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาค...

  โครงการตามรอยพ่อ ประจำปีงบประมาณ 2564
   

องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการจัดทำ โครงการตามรอยพ่อ  ประจำปีงบประมาณ  2564

 

 
พระราชาผู้ทรงธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2552
Updated 05-14-2020