องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
 

 

 


  กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แม่น้ำสาธารณะเพื่อเฉลิมพ...
   

กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แม่น้ำสาธารณะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 1...

  โครงการเอารักมาห่มป่า ประจำปีงบประมาณ 2565
   

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ดำเนินการจัดทำโครงการเอารักมาห่มป่า เพื่อให้ประชาชนร่วมกันดูแลรักษาผื...

  กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรม...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 และเทิดพร...

  โครงการตามรอยพ่อ ประจำปีงบประมาณ 2565
   

โครงการตามรอยพ่อ ประจำปีงบประมาณ 2565
จัตตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อตำบลเขาข...

 

 
พระราชาผู้ทรงธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2552
Updated 05-14-2020