องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
 

 

 


  จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564
   

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาค...

  โครงการตามรอยพ่อ ประจำปีงบประมาณ 2564
   

องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการจัดทำ โครงการตามรอยพ่อ  ประจำปีงบประมาณ  2564

  การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแ...
   

นายเกษม  สังข์แก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว  นำพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง อบต.เขา...

  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวจัดทำโครงการรณรงค์และป้...
    ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์...
 

 
พระราชาผู้ทรงธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2552
Updated 05-14-2020