องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
 

 

 


  กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย
   

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมเนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2566 โดยกำหนดกิจก...

  โครงการห่วงใย ใส่ใจ ผู้พิการ ฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการ
   

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ฝ่ายสวัสดิการสังคม ได้จัดกิจกรรม โครงการห่วงใย ใส่ใจ ผู้พิการ ฟื้นฟูส...

  โครงการอบรมผักสวนครัวรั้วกินได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิ...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว งานส่งเสริมการเกษตร ได้จัดโครงการอบรมผักสวนครัวรั้วกินได้ตามแนวปรัชญา...

  กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แม่น้ำสาธารณะเพื่อเฉลิมพ...
   

กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แม่น้ำสาธารณะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 1...

 

 
พระราชาผู้ทรงธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2552
Updated 05-14-2020