องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว พ.ศ.2566 [ 15 มี.ค. 2566 ]0
2 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 2 พ.ค. 2565 ]236
3 มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 28 ม.ค. 2565 ]235
4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ(ประเภทวิชาการและทั่วไป) [ 28 ส.ค. 2563 ]239
5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ(สายงานบริหาร และอำนวยการทอ้งถิ่น) [ 28 ส.ค. 2563 ]256
6 มาตฐานกำหนดตำแหน่ง ผู้บริหาร [ 28 ส.ค. 2563 ]235
7 เลขที่ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล [ 28 ส.ค. 2563 ]236
8 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ [ 28 ส.ค. 2563 ]235
9 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 1 ก.ค. 2563 ]235
10 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหวัหน้าสำนักปลัด [ 24 มิ.ย. 2563 ]235
11 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]235
12 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]236
13 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]237
14 รายงายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561 [ 31 พ.ค. 2562 ]238
15 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2562 [ 17 เม.ย. 2562 ]236
16 มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 23 พ.ค. 2561 ]258
17 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศสาสนาและวัฒนธรรม [ 1 พ.ค. 2561 ]235
18 คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 13 พ.ย. 2560 ]241
19 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว [ 13 ก.ย. 2560 ]234
20 มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวปฏิบัติราชการ [ 5 มิ.ย. 2560 ]236