องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 2 พ.ค. 2565 ]231
2 มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 28 ม.ค. 2565 ]231
3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ(ประเภทวิชาการและทั่วไป) [ 28 ส.ค. 2563 ]234
4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ(สายงานบริหาร และอำนวยการทอ้งถิ่น) [ 28 ส.ค. 2563 ]231
5 มาตฐานกำหนดตำแหน่ง ผู้บริหาร [ 28 ส.ค. 2563 ]231
6 เลขที่ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล [ 28 ส.ค. 2563 ]231
7 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ [ 28 ส.ค. 2563 ]231
8 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 1 ก.ค. 2563 ]231
9 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหวัหน้าสำนักปลัด [ 24 มิ.ย. 2563 ]231
10 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]231
11 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]231
12 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]231
13 รายงายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561 [ 31 พ.ค. 2562 ]231
14 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2562 [ 17 เม.ย. 2562 ]231
15 มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 23 พ.ค. 2561 ]231
16 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศสาสนาและวัฒนธรรม [ 1 พ.ค. 2561 ]231
17 คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 13 พ.ย. 2560 ]232
18 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว [ 13 ก.ย. 2560 ]231
19 มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวปฏิบัติราชการ [ 5 มิ.ย. 2560 ]231