องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว พ.ศ.2566 [ 15 มี.ค. 2566 ]37
2 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 2 พ.ค. 2565 ]266
3 มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 28 ม.ค. 2565 ]265
4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ(ประเภทวิชาการและทั่วไป) [ 28 ส.ค. 2563 ]281
5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ(สายงานบริหาร และอำนวยการทอ้งถิ่น) [ 28 ส.ค. 2563 ]290
6 มาตฐานกำหนดตำแหน่ง ผู้บริหาร [ 28 ส.ค. 2563 ]264
7 เลขที่ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล [ 28 ส.ค. 2563 ]266
8 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ [ 28 ส.ค. 2563 ]264
9 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 1 ก.ค. 2563 ]264
10 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหวัหน้าสำนักปลัด [ 24 มิ.ย. 2563 ]260
11 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]264
12 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]268
13 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]273
14 รายงายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561 [ 31 พ.ค. 2562 ]265
15 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2562 [ 17 เม.ย. 2562 ]263
16 มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 23 พ.ค. 2561 ]293
17 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศสาสนาและวัฒนธรรม [ 1 พ.ค. 2561 ]264
18 คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 13 พ.ย. 2560 ]275
19 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว [ 13 ก.ย. 2560 ]262
20 มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวปฏิบัติราชการ [ 5 มิ.ย. 2560 ]264