องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2552
Updated 05-14-2020

สมาชิกสภา อบต.


นายสุภาพ  แก้วเก้า
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 089-2870810

นายสุริยันต์  ยิ้มสุด 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 089-5905949


นายเดโช  ชิตรัตน์
นายเกรียงศักดิ์  สุขช่วง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
โทร 089-9084800
โทร 091-3232101


นายสุชาติ  หนูแก้ว
นายถาวร  บุญยิ่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
โทร 081-7371006
โทร 061-1894135


นายณัฐพล บัวทอง 
นายปรีชา ทองอร่าม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
โทร 090-4098516
โทร 087-2960095


นางลำพา สุชาติพงษ์
นายพิชัย หนูภัยยันต์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
โทร 063-6204029
 โทร 065-4405293


นายจำรัส สวัสดี
นายสุภาพ  แก้วเก้า
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
โทร 080-1441759
โทร 089-2870810


นางสาวละออง แก้วเก้า
นายสุริยันต์  ยิ้มสุด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
โทร 092-4415475
โทร 089-5905949