องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2552
Updated 05-14-2020

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา


1. การดำเนินการด้านคมนาคม

2. การดำเนินการด้านแหล่งน้ำและประปา

3. การดำเนินการด้านไฟฟ้า

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา

1. การดำเนินการด้านการส่งเสริมอาชีพและการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

แนวทางการพัฒนา

1.การดำเนินการด้านการศึกษา

2.การดำเนินการด้านศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น

3.การดำเนินการด้านสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์

4.การดำเนินการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

5.การำเนินการด้านการสาธารณสุข

6.การดำเนินการด้านกีฬาและยาเสพติด

7.การดำเนินการด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางการพัฒนา

1. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและบริหารองค์กร

แนวทางการพัฒนา

1. การดำเนินการด้านการเมือง การบริหารองค์กร