องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2552
Updated 05-14-2020

กองคลัง


นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

 
 
  (นางสาวนฤมล  ไชยศร)  
  หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี  

นายอัครา  อมรเดโช นางปัทมวรรณ  การะวงค์
(ว่าง)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ นักวิชาการการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ
 

(ว่าง)
(นางสาวสุขฤทัย  ขุนไกร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวนภัสนัน  บุษบา

น.ส.สุภาพร เทพรัตน์
ผู้ช่วยพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวศิริรัตน์ ดำจันทร์

นางศิริพร  ช่วยเสนาะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานที่พัสดุ
 
น.ส.ดวงเดือน เรืองทองเมือง นางเกศดา บุญทรง
นายสุชาติ นาคแท้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้