องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2552
Updated 05-14-2020

กองคลัง


นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


 

 
  นางสาวนฤมล  ไชยศร  
  หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี  

นางกรกนก  ถนอมกาย
นางปัทมวรรณ  การะวงค์
(ว่าง)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ

(ว่าง) นางปริศนา  ทองไซร้
นางสาวสุขฤทัย  ขุนไกร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวดวงเดือน เรืองทองเมือง
นางสาวศิริรัตน์ ดำจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายสุชาติ นาคแท้ นางสาวนภัสนันท์  บุษบา นางสาวศิริพร  เพชรส่งศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานที่พัสดุ

นางเกศดา บุญทรง
นางสาวกาญจนา  ดีทองอ่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ