องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2552
Updated 05-14-2020

แหล่งเรียนรู้ของ อบต.


1. แหล่งเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านลุงระ

ผู้ดูแลรับผิดชอบ

นายวีระ  ศิโรจน์ และนางอาภรณ์  ศิริรัตน์
เบอร์โทรติดต่อ 09 3772 5571

สถานที่ดำเนินการ

เลขที่ 62 หมู่ที่ 7 บ้านเขาตาว ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้คนในชุมชนนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้
  2. เพื่อให้คนในชุมชนได้รับความรู้ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน
  3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ครอบครัว และชุมชนพึ่งตนเอง
  4. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

แหล่งเรียนรู้ประเภทศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมที่ดำเนินการของแหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่น

1. การปลูกพืชผลทางการเกษตรแบบผสมผสาน


2. การแปรรูปปลาดุกแดดเดียว       3. การทำปุ๋ยหมัก    4. การทำบ่อเลี้ยงปลาดุก