องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2552
Updated 05-14-2020

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น


                            บูรณาการ     ร่วมคิด  ร่วมทำ เพื่อประโยชน์ประชาชน
 


 
จุดยืนการพัฒนาของจังหวัด
       จากข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัดืและกำหนดทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ในภาพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนจุยืนการพัฒนาของจังหวัด ประเด็น ดังนี้
 

 - เมืองสืบสานศิลปวัฒนธรรม สงบสุข น่าเที่ยว

 - เมืองเกษตรนวัตกรรม และอุตสาหกรรมสีเขียว

 - ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และกระจายสินค้าของภาคใต้

 
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
 
 

1.  เพิ่มรายได้จากการเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยง ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
2.  เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
3.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
4.  ประชาชนยึหลักธรรมะในการดำเนินชีวิต  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5.  ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีมีการสืบสานอย่างต่อเนื่อง
6.  ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
7.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
8.  ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอด
9.  ประชาชนมีสุขภาพดีแข็งแรง
10.  ภูมิทัศน์รอบตัวสวยงาม สะอาดปราศจากมลพิษ
11.  รักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงสภาพที่สมบูรณ์สุด
12.  ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
13.  พัฒนาศักยภาพการบริหารองค์กร ให้ทันสมัยรวดเร็วและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด  มีความโปร่งใส บริการด้วยมิตรไมตรี