องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2552
Updated 05-14-2020

ประวัติและความเป็นมา

 ประวัติความเป็นมา :

ตำบลเขาขาว ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอทุ่งสง ประกอบไปด้วย 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านทรายขาว หมู่ 2 บ้านใสส้าน หมู่ 3 บ้านสหกรณ์ หมู่ 4 บ้านสหกรณ์ หมู่ 5 บ้านหินราว หมู่ 6 บ้านอ่าวมิน หมู่ 7 บ้านเขาตาว หมู่ 8 บ้านนาพลุ หมู่ 9 บ้านไร่เหนือ หมู่ 10 บ้านทับกลาง หมู่ 11 บ้านนอกไร่ หมู่ 12 บ้านห้วยหินด่าน


 สภาพทั่วไปของตำบล :

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว มีเนื้อที่ประมาณ 54,944 ไร่ หรือมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 98.00 ตารางกิโลเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตั้งที่ทำการอยู่ที่ 109 หมู่ 3 ตำบลเขาขาว ห่างจากตัวอำเภอทุ่งสงประมาณ 20 กิโลเมตร ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539

 

 อาณาเขตตำบล :

ทิศเหนือ ติดกับ ต.แก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
ทิศใต้ ติดกับ ต.บางขัน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.นาโพธิ์ ต.ควนกรด และ ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

 

 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 13,486 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,467 หลังคาเรือน

 

 

 ข้อมูลอาชีพของตำบล :

อาชีพหลัก ทำสวนยาง
อาชีพเสริม ทำสวนผลไม้ ปลูกพืชไร่ เลี้ยงสัตว์

 

 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดนิคมคีรี
2. วัดพันธาราม
3. วัดไสส้าน
4. วัดพุทธนิคมสหกรณ์
5. วัดเขาตาว
6. อบต.เขาขาว
7. สถานีอนามัยบ้านไร่เหนือ
8. สถานีอนามัยบ้านสหกรณ์นิคม