องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2552
Updated 05-14-2020

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


 
นางอรเพ็ญ  อักษรนำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

 

 
 
นางกนกพร  พรหมรัตน์
 
    หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ  


         นางสาวกนกวรรณ หนูนั่น
นายชัยยันต์  เจ้ยทอง
นางสาวธมนวรรณ รัตนบุรี
เจ้าพนักงานธุรการ 
นักวิชาการศึกษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับนายเหลียว

 (ว่าง)

(ว่าง)
 ครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ช่วย)
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 บ้านทับนายเหลียว
 
ครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ช่วย)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 บ้านทับนายเหลียว

 


นางสาวกีรติ  เพชรฤทธิ์
นางอุมาพร  จักรหวัด
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)   ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ศพด. บ้านทับนายเหลียว
ศพด. บ้านทับนายเหลียว


นางสาวขวัญฤดี  เกิดเกลี้ยง


นางสาวนภารัตน์  สวัสดี 
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
ศพด. บ้านทับนายเหลียว  
 ศพด. บ้านทับนายเหลียว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสส้าน

 

 
นางวิลัยลักษณ์  แซ่เบ่า
 
 
 
ครู คศ.2 
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 บ้านไสส้าน
 


 

 

นางณัฐพร  จันทร์ทอง

 

นางสาวชลิตา  หนูภัยยันต์

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)                    ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ศพด. บ้านไสส้าน   ศพด. บ้านไสส้าน
     
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนสมเด็จย่า ๙๐


 
นางสาวทัศนียา  เกลี้ยงมณี
 
 
 
ครู คศ.2
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 สวนสมเด็จย่า 90
 
 (ว่าง)

ครู คศ.1

ศพด. สวนสมเด็จย่า 90

  

(ว่าง)

นางสาวธัชชุมา  ก้งเส้ง

(ว่าง)
 ครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ช่วย) ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)   ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ศพด. สวนสมเด็จย่า 90
ศพด. สวนสมเด็จย่า 90 ศพด. สวนสมเด็จย่า 90
     
 

 


 
 นางฤทัยรัตน์  คำแก้ว

นางสาวสุคนธ์ทิพ  ไหมแก้ว

 นางสาวชนิดา  บุญฤทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ศพด. สวนสมเด็จย่า 90 ศพด. สวนสมเด็จย่า 90 ศพด. สวนสมเด็จย่า 90
     
 


นางรจนา  สิทธิบูรณะกุล

 

 นางสาวกนกพิชญ์ จรเอียด 
  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)           
 ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ศพด. สวนสมเด็จย่า 90        
ศพด. สวนสมเด็จย่า 90
       นายสมศักดิ์  คงพันธ์  
  นางสาววรารัตน์  สังข์แก้ว
คนงาน
  ภารโรง
ศพด. สวนสมเด็จย่า 90   ศพด. สวนสมเด็จย่า 90