องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2552
Updated 05-14-2020

กองการศึกษา


 
นางอรเพ็ญ  อักษรนำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

 


 
 
นายชัยยันต์  เจ้ยทอง
 
    นักวิชาการศึกษา
รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
 


         นางกนกวรรณ หนูนั่น
นายชัยยันต์  เจ้ยทอง
นางสาวอริสา  สุขทอง
เจ้าพนักงานธุรการ 
นักวิชาการศึกษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับนายเหลียว


 
นางศราทิพย์  รัตนบุรี
 
 
ครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ช่วย)
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 บ้านทับนายเหลียว
 
 
 
(ว่าง) นางปิยะนุช  บุญประสิทธิ์ นางอุมาพร  จักรหวัด
ครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ศพด. บ้านทับนายเหลียว ศพด. บ้านทับนายเหลียว ศพด. บ้านทับนายเหลียว


นางสาวขวัญฤดี  เกิดเกลี้ยง


นางสาวนภารัตน์  สวัสดี 
ครูผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) 
ศพด. บ้านทับนายเหลียว  
 ศพด. บ้านทับนายเหลียว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสส้าน

 

 
นางสาววิลัยลักษณ์  แซ่เบ่า
 
 
 
ครู คศ.1 
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 บ้านไสส้าน
 


 

 

นางณัฐพร  จันทร์ทอง

 

นางสาวชลิตา  หนูภัยยันต์

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)                    ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ศพด. บ้านไสส้าน   ศพด. บ้านไสส้าน
     
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพัฒนาเด็กเล็กสวนสมเด็จย่า ๙๐


 
นางสาวทัศนียา  เกลี้ยงมณี
 
 
 
ครู คศ.1
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 สวนสมเด็จย่า 90
 
 (ว่าง)

ครู คศ.1

ศพด. สวนสมเด็จย่า 90

 
(ว่าง)

นายเฉลิมพล  เรืองคง

 นางอุดมพร  เรืองคง
 ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)   ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ศพด. สวนสมเด็จย่า 90
ศพด. สวนสมเด็จย่า 90 ศพด. สวนสมเด็จย่า 90
     
 

 

 
 นางสาวมณี  จรเอียด

นางสาวสุคนธ์ทิพ  ไหมแก้ว

 นางบุษบา  ยอดประสิทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ศพด. สวนสมเด็จย่า 90 ศพด. สวนสมเด็จย่า 90 ศพด. สวนสมเด็จย่า 90
     
 นางรจนา  สิทธิบูรณะกุล

 

 นางสาวกนกพิชญ์ จรเอียด 
  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)   
 ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ศพด. สวนสมเด็จย่า 90   ศพด. สวนสมเด็จย่า 90
       นายสมศักดิ์  คงพันธ์  
  นางสาววรารัตน์  สังข์แก้ว
คนงาน
  ภารโรง
ศพด. สวนสมเด็จย่า 90   ศพด. สวนสมเด็จย่า 90