องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2552
Updated 05-14-2020

สภาพทางเศรษฐกิจ

การคมนาคม
        มีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับตำบล อำเภอ อื่น ๆ ดังนี้
            1. ทางหลวงสาย 4110 (ทุ่งสง –ทุ่งใหญ่สายเก่า) ผ่านพื้นที่ หมู่ที่11,8,1,7,12 และหมู่ที่ 5 ตำบลเขาขาว
            2. ทางหลวงสาย 4130 (ทุ่งสง – ทุ่งใหญ่สายใน) ผ่านพื้นที่หมู่ที่ 1 ,11,3,4 และหมู่ที่ 7 ตำบลเขาขาว
            3. การคมนาคมระหว่างตำบลเขาขาว ถึงอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชใช้เวลาประมาณ 1.5 ชั่วโมง
            4. เส้นทางทางต่าง ๆ ที่เป็นสายหลักเข้าภายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง และหินคลุก
 
ข้อมูลสาธารณสุข
            สถานีอนามัยบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4 จำนวน 1 แห่ง
            สถานีอนามัยบ้านไร่เหนือ หมู่ที่ 9 จำนวน 1 แห่ง
 
ด้านปศุสัตว์/ประมง
            โคพื้นเมือง จำนวน 336 ตัว
            สุกร จำนวน 3,600 ตัว
            ไก่ จำนวน 20,000 ตัว
            ปลา จำนวน 400 บ่อ
 
รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
            ในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวได้ประมาณการรายรับไว้จำนวน 29,629,842.- บาท โดยในส่วนของรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง จะได้ปรับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้กำหนดวงเงินรายจ่าย จำนวน 29,629,842.- บาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถไปจัดทำบริการสาธารณะด้านต่างๆให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดทำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการจัดทำงบประมาณแบบสมดุล (รายจ่ายเท่ากับรายรับ) ซึ่งในปีงบประมาณพ.ศ.2552 มีเงินสะสมเหลืออยู่ 1,692,173.43.- บาท