องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2552
Updated 05-14-2020

สภาพทางเศรษฐกิจ

การเกษตร
        ภาคการเกษตรในตำบลเขาขาว ประชาชนจะมีการทำสวนยางพาราและสวนปามล์น้ำมันเป็นส่วนใหญ่รองลงมาจะเป็นการทำสวนผลไม้ พืชไร่ และพืชผักอื่นๆ
 
การประมง
            ตามบริบทของพื้นที่ในตำบลเขาขาว จะมีแต่แหล่งน้ำจืดและเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์น้ำตามธรรมชาติ จึงมีการจับสัตว์นำ้ตามแหล่งน้ำธรรมชาติมาเพื่อประโยชน์ในการบริโภค บางครัวเรือนมีการเลี้ยงปลาดุก เล้ยงกบ เพื่อจำหน่วย และแปรรูป เช่น นำไปทำปลาดุกแดดเดียว ปลาดุกร้า

ด้านปศุสัตว์
            มีการเลี้ยงสัตว์ในการลักษณะการเลี้ยงเป็นอาชีพเสริม หลังจากการทำสวน เช่นการเลี้ยงโค สุกร เป็ด ไก่ เพื่อการบริโภคในครัวเรือนและจำหน่วยในพื้นที่
 
 การท่องเที่ยว
           - ทะเลหมอกเขาขาว   ตั้งอยู่  หมู่ที่ 9
           - น้ำตกหูโตน           ตั้งอยู่  หมู่ที่ 11
           - ศาลาปู่หมอ  ย่าหมอ  ตั้งอยู่  หมู่ที่  8

การบริการ
           - ร้านจำหน่วยของใช้สำหรับอุปโภค - บริโภค ทุกหมุ่บ้าน
           - ร้านสะดวกซื้อเปิดบริการ 24 ชั่วโมง (แยกมาบชิง) จำนวน  1 แห่ง
           - ร้านเสริมสวย - ตัดผม
           - ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง
           - อู่ซ่อมรถยนต์ - จักรยานยนต์
           - โรงแรม รีสอร์ท  ที่พัก
           - ศูนย์บริการน้ำมันเชื้อเพลิง
           - ร้านจำหน่าย ซ่อมอุปกรณ์สื่อสาร
           - ร้านจำหน่ายอาหารสำเร็จรูป (อาหารตามสั่ง)
           - ร้านจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร
           - ร้านจำหน่ายทองรูปพรรณ