องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2552
Updated 05-14-2020

สภาพทางสังคม

 การศึกษา :
  • โรงเรียนประถมศึกษา     6 แห่ง
           - โรงเรียนบ้านเขาตาว
           - โรงเรียนวัดนิคมคีรี
           - โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง
           - โรงเรียนบ้านไสส้าน
           - โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม
           - โรงเรียนแสงทองวิทยานุสรณ์  (สถานศึกษาเอกชน)
  •  โรงเรียนมัธยมศึกษา     1  แห่ง ประกอบด้วย
            - โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์   ม.1 - ม.6
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      3 แห่ง  ประกอบด้วย
             - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนสมเด็จย่า 90   
             - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับนายเหลียว
             - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสส้าน
  • การศึกษานอกระบบ
              - กศน.ตำบลเขาขาว  (ตั้งอยู่ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนสมเด็จย่า 90)
 
 สาธารณสุข
  • สถานบริการด้านสาธารณะสุข
              - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสหกรณ์   หมู่ที่ 4       จำนวน  1 แห่ง
              - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่เหนือ   หมู่ที่ 9       จำนวน  1 แห่ง
              - ร้านขายยาแผนปัจจุบันโดยเภสัชกร               หมู่ที่ 1,4     จำนวน 2 แห่ง