องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2552
Updated 05-14-2020

สภาพทางสังคม

 เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล :
ตำบลเขาขาวมีเส้นทางการคมนาคมที่สำคัญคือ
- ตำบลเขาขาวมีถนนลาดยางเชื่อมต่ออำเภอ 1 สาย แต่ถนนส่วนใหญ่ภายในหมู่บ้านเป็นถนนลูกรังไม่ได้มาตรฐาน

 สภาพพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค

1. ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง
2. ไฟฟ้าใช้ 90%
3. ลำน้ำ ลำห้วย 7 สาย
4. บึง หนองและอื่นๆ 14 แห่ง
5. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- ฝาย 1สาย
- บ่อน้ำตื้น 23 สาย
- บ่อโยก 26 สาย
- สระน้ำ 7 สาย