องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสำหรับประชาชน-การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ [ 16 ก.พ. 2566 ]35
2 คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 4 ม.ค. 2566 ]33
3 การขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด [ 1 ก.พ. 2565 ]270
4 คู่มือการปฏิบัติงานการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 25 ม.ค. 2564 ]268
5 คู่มือผู้สูงอายุ [ 6 ม.ค. 2564 ]272
6 คู่มือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 4 ม.ค. 2564 ]279
7 การปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 พ.ย. 2563 ]282
8 การจัดเก็บภาษีป้าย [ 4 ต.ค. 2561 ]273
9 การให้บริการในการจัดประสบการณ์แก่นักเรียน [ 7 ก.พ. 2561 ]306
10 การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 5 ก.พ. 2561 ]319
11 การให้บริการและแนวปฎิบัติสำหรับผู้ปกครอง [ 23 ม.ค. 2561 ]273
12 การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 8 ม.ค. 2561 ]272
13 การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ [ 8 ม.ค. 2561 ]266