องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ


การจดทะเบียนพาณิชย์

    รายละเอียดข่าว

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

1. ผู้ประกอบการยื่นเอกสาร กองคลัง

  1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ( 3 นาที) กองคลัง
  1. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ (7 นาที) กองคลัง

4. ออกเอกสารใบทะเบียนพาณิชย์ / อนุมัติลงนามใน กองคลัง

ใบทะเบียนพาณิชย์ (3 นาที)

  1. เก็บค่าธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน (1 นาที) กองคลั


    เอกสารประกอบ

การจดทะเบียนพาณิชย์
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.พ. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.เขาขาว