องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ


การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่

    รายละเอียดข่าว

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ

ขั้นตอน

1. ยื่นแบบแสดงรายการพร้อมเอกสารหลักฐาน

2. เจ้าหน้าที่รับแบบตรวจสอบความถูกต้อง ( 2 นาที )

3. เจ้าพนักงานประเมินภาษีและแจ้งการประเมิน ( 2 นาที )

4. รับชำระภาษีและออกใบเสร็จ ( 1 นาที )    เอกสารประกอบ

การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ม.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.เขาขาว