องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2552
Updated 05-14-2020

การบริการขั้นพื้นฐาน

เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล : ตำบลเขาขาวมีเส้นทางการคมนาคมที่สำคัญคือ - ตำบลเขาขาวมีถนนลาดยางเชื่อมต่ออำเภอ 1 สาย แต่ถนนส่วนใหญ่ภายในหมู่บ้านเป็นถนนลูกรังไม่ได้มาตรฐาน สภาพพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค 1. ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง 2. ไฟฟ้าใช้ 90% 3. ลำน้ำ ลำห้วย 7 สาย 4. บึง หนองและอื่นๆ 14 แห่ง 5. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น - ฝาย 1สาย - บ่อน้ำตื้น 23 สาย - บ่อโยก 26 สาย - สระน้ำ 7 สาย