องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2552
Updated 05-14-2020

การบริการขั้นพื้นฐาน

               
  • การคมนาคม
            มีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับตำบล อำเภอ อื่น ๆ ดังนี้
            1. ทางหลวงสาย 4110 (ทุ่งสง –ทุ่งใหญ่สายเก่า) ผ่านพื้นที่ หมู่ที่11,8,1,7,12 และหมู่ที่ 5 ตำบลเขาขาว
            2. ทางหลวงสาย 4130 (ทุ่งสง – ทุ่งใหญ่สายใน) ผ่านพื้นที่หมู่ที่ 1 ,11,3,4 และหมู่ที่ 7 ตำบลเขาขาว
            3. การคมนาคมระหว่างตำบลเขาขาว ถึงอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชใช้เวลาประมาณ 1.5 ชั่วโมง
            4. เส้นทางทางต่าง ๆ ที่เป็นสายหลักเข้าภายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง และหินคลุก

  • การไฟฟ้า
          มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน

  • การประปา
           -  ระบบประปา          78  แห่ง
           -  ประปาผิวดิน          4   แห่ง
           -  ฝายกั้นน้ำ               9  แห่ง

  • โทรศัพท์โทรคมนาคม
            - สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 11                                       1   แห่ง
            - สถานีวิทยุโทรทัศน์  ITV                                          1   แห่ง
            - เสารับสัญญานคลื่นทรศัพท์ DETAC                         3   แห่ง
            - เสารับสัญญานคลื่นทรศัพท์ GSM                             2   แห่ง
            - เสารับสัญญานคลื่นทรศัพท์ TRUMOVE                   4   แห่ง
            - ที่ทำการไปรษณีย์เอกชน                                          1  แห่ง
          
  • ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง
             มีจุรับ - ส่ง สินค้า พัสดุ ซึ่งเป็นของบริษัทเอกชน ให้บริการในการรับ - ส่ง สินค้า พัสดุ ไปยังที่ต่างๆ                                  เพื่อความสะดวก  แก่ประชาชนในพื้นที่ อยู่ห่างจากตัวอำเภอทุ่งสง ประมาณ 20 กิโลเมตร