องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2552
Updated 05-14-2020

กองช่าง


นายองอาจ  ไหมละเอียด
ผู้อำนวยการกองช่าง
   
  (ว่าง)  
  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  

(ว่าง)
(ว่าง)
นายช่างโยธา
วิศวกรโยธา
 

นางสาวลภัสรดา  คงแป้น
นายฉัตรนรินทร์  ขวัญเมือง
เจ้าพนักงานธุรการ
นายช่างไฟฟ้า

นางสาวสุภาพร  เทพรัตน์
(ว่าง)
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 (ว่าง) (ว่าง)
นายอนันต์ สายแก้ว
 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้านายสิทธิชัย แก้วป่าระกำ
นายนิพนธ์  สุดปะกิ่ง
นายวิทวัส อุ่นศร
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 ผู้ช่วยนายช่างโยธานายวีรยุทธ  ทองสีนุช


พนักงานขับรถยนต์