องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2552
Updated 05-14-2020

กองช่าง


นายองอาจ  ไหมละเอียด
ผู้อำนวยการกองช่าง
   
  (ว่าง)  
  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง  

(ว่าง)
(ว่าง)
นายช่างโยธา
วิศวกรโยธา
 
นายเรวัตร รัตนบุรี 
จ่าเอกอำนวย  นาคเกลี้ยง นายฉัตรนรินทร์  ขวัญเมือง
นายช่างโยธา(ลูกจ้างประจำ) เจ้าพนักงานธุรการ นายช่างไฟฟ้า
นายสิทธิชัย แก้วป่าระกำ นางสาวกาญจนา ดีทองอ่อน นายวิทวัส อุ่นศร
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 นายเอกลักษณ์ ทองฉิม (ว่าง)
นายอนันต์ สายแก้ว
 ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
 
 
  นายนิพนธ์  สุดปะกิ่ง
 
  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา