องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2552
Updated 05-14-2020

สำนักปลัด

(ว่าง)
หัวหน้าสำนักปลัด
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   
  นางสาวสิรินภรณ์ ละอองทอง  
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  

นายสุรเดช รัตนบุรี นายสมัชชา นนทนาพันธ์ นายชิโนรส ประลมพ์กาญจน์
นักจัดการงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร

 
นางสาวอาทิตยา  จันทร์เสน
   สิบเอกอนันท์  สมัยแก้ว
นักทรัพยากรบุคคล    เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวสุดารัตน์ คงทอง นางสาวนิตยาพร เหลืองอุ่มพล
นายวิศิษฎ์ ประสาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวสาวิตรี มะลิแก้ว นางสาวเสาวณี เกิดแก้ว นายดุสิต  จรเอียด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายอิทธิไกร  ภัยขยาด นางสาวสุภาวดี  ศรีรักษา
นายวินัย ชุมขุน
ยาม ภารโรง พนักงานขับรถยนต์
 

 นายพีรยุทธ  พลายด้วง 
(ว่าง)
นายธีระพล  วงศิลป์ 
คนงาน
  พนักงานขับรถยนต์  คนงาน
ฝ่ายสวัสดิการสังคม
 
 
  นางมณฑา พยาบาล  
  หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม  


นายสถิตย์ นุ้ยโส๊ะ
นางสาววรรณา จงอักษร นางสาวกัญญา  วงศ์ศิลป์
นักวิชาการเกษตร นักวิชาการสาธารณสุข นักพัฒนาชุมชน
นายเสกศักดิ์ รัตนบุรี  นายประสิทธิ ควบคุม
นางสาววิยะดา โภคะสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 นายสุวัฒน์ชัย  ระดาวุธ
นายวิศวะ  ปลอดกรรม
 นายพิพัฒน์พงษ์ รักจันทร์
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ