องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2552
Updated 05-14-2020

สำนักงานปลัด


นายศักดา  รัตนบุรี
หัวหน้าสำนักปลัด
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   
  น.ส.สิรินภรณ์ ละอองทอง  
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  

นายสุรเดช รัตนบุรี นายสมัชชา นนทนาพันธ์ นายชิโนรส ประลมพ์กาญจน์
นักจัดการงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร

 
นางสาวอาทิตยา  จันทร์แสน
   สิบเอกอนันท์  สมัยแก้ว
นักทรัพยากรบุคคล    เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวสุดารัตน์ คงทอง น.ส.นิตยาพร เหลืองอุ่มพล
นายวิศิษฎ์ ประสาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวสาวิตรี มะลิแก้ว นางสาวเสาวณี เกิดแก้ว นายสุรวิทย์  ศรทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนง.ขับเครื่องจักรกลฯ
นายเกรียงศักดิ์ คำแหง นางสาวสุภาวดี  ศรีรักษา
นายวินัย ชุมขุน
ยาม นักการภารโรง คนงานทั่วไป
   

 นายพีระยุทธ  พลายด้วง 
 
นายธีระพล  พลายด้วง 
คนงานทั่วไป
 
 คนงานทั่วไป
ฝ่ายสวัสดิการสังคม
 
 
  นางมณฑา พยาบาล  
  หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม  


นายสถิต นุ้ยโส๊ะ
นางสาววรรณา จงอักษร นางกัลนิกา รัตนบรรเทิง
นักวิชาการเกษตร นักวิชาการสาธารณสุข นักพัฒนาชุมชน

นายเสกศักดิ์ รัตนบุรี   นางสาววิยะดา โภคะสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน