องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
 


การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ด้านทุจริต


นายเกษม  สังข์แก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว  นำพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง อบต.เขาขาว แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ด้านทุจริตของผู้บริหาร และบุคลากร ภายในองค์กรเพื่อต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

2021-05-27
2021-05-12
2021-04-29
2021-04-07
2020-09-21
2019-08-26
2019-07-25
2019-03-18
2018-08-10
2018-07-26