องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
 


กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย


องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมเนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2566 โดยกำหนดกิจกรรมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายสดุดีพระบาทสมเด็จ  พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้สาธารณชนได้เห็นความสำคัญของการปกครองท้องถิ่น อันเป็นรากฐานของการปกครองในระบบประชาธิปไตย ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ

2024-04-02
2024-02-21
2023-12-22
2023-08-25
2023-07-26
2023-03-18
2022-12-26
2022-12-23
2022-07-20
2022-07-19