องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
 


โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566


วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลเขาขาว ที่เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1  ได้แก่ โรงเรียนบ้านเขาตาว และโรงเรียนวัดนิคมคีรี จัดการแข่งขันทักษะวิชาการระดับปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนสมเด็จย่า 90  โดยมีนายสุวิทย์ รัตนพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว เป็นประธานเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม และนักเรียนจากโรงเรียนบ้านเขาตาว และโรงเรียนวัดนิคมคีรี เข้าร่วมแข่งขันกับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ทั้ง 3 ศูนย์ ในกิจกรรมการแข่งขัน 9 ประเภท คือ ร้อยลูกปัด, คัดลายมือ, ระบายสีภาพ, ฉีกปะกระดาษ, ปั้นดินน้ำมัน, ทายซิเสียงอะไรเอ่ย, กรอกน้ำใส่ขวด, เดินตัวหนอน และโยนบอลลงตะกร้า

การจัดการแข่งขันทักษะวิชาการในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และการจัดประสบการณ์เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการสมบูรณ์ตามวัยครบทั้ง 4 ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว และโรงเรียนสังกัดอื่นๆ

2024-06-14
2024-05-24
2024-04-30
2024-04-02
2024-02-21
2023-12-22
2023-12-12
2023-08-25
2023-07-26
2023-03-18