องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา


การจัดทำแผนการดำเนินงาน

    รายละเอียดข่าว

แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุม
การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการ
ดำเนินงาน และการประเมินผล ดังนั้นแผนปฏิบัติการจึงมีแนวทางในการจัดทำ ดังนี้
1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นการดำเนินการ (Action Plan)
2. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจน และ
แสดงถึงการดำเนินงานจริง
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

    เอกสารประกอบ

การจัดทำแผนการดำเนินงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 พ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.เขาขาว