องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง


ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ) (ครั้งที่ 4)

    รายละเอียดข่าว

เพื่อให้การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว  มีความเหมาะสม อัตรากำลังถูกต้องเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับภาระหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว  และใช้ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตามระยะเวลาที่กำหนด  อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๔๕  หมวด ๒ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน  2561 เห็นชอบให้เลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น      เอกสารประกอบ ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ) (ครั้งที่ 4)
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 พ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.เขาขาว